Οικονομική Υπηρεσία

Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, κυρίως αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και οικονομικά.

Για παράδειγμα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού ήταν πλήρως αδρανοποιημένη και λειτουργούσε σαν Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, παραλάβαμε ένα Δήμο σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

 • Από το 2012 έως και τον Αύγουστο του 2014, οι δαπάνες υπερέβαιναν τα έσοδα, με αποτέλεσμα τη μείωση του ταμειακού υπολοίπου του Δήμου, το οποίο κατα την έναρξη της θητείας μας να έχει φτάσει στο ελάχιστο δυνατό σημείο (δύο μισθοδοσίες εργαζομένων),
 • Σοβαρές αποκλίσεις στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος θέσης του Δήμου υπο επιτήρηση.
 • Απουσία πολιτικής βούλησης για είσπραξη των εσόδων, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοτών προς το Δήμο.
 • Έργα, υπηρεσίες και προμήθειες ανατίθεντο σε μεγάλο βαθμό απευθείας, χωρίς να εξασφαλίζεται καμιά διαφάνεια στην επιλογή των αναδόχων.

Σημαντικά προβλήματα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και στην υλοποίηση των τεχνικών έργων που είχαν αφήσει σε εκκρεμότητα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Συγκεκριμένα:

 • Το έργο του 1ου τμήματος του Περιφερειακού δρόμου κινδύνευε με απένταξη εξαιτίας μιας παράλογης εμμονής της Οικονομικής Επιτροπής να μην κατακυρώνει το έργο στον μειοδότη.
 • Σημαντικές ελλείψεις και λάθη των υλοποιούμενων μελετών έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ (πχ αποκατάσταση νεοκλασσικού της Απλωταριάς,1ο τμήμα Περιφερειακού δρόμου).
 • Μη εξασφάλιση απαιτούμενων αδειών προς υλοποίηση έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ (πχ έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Παρθένη).
 • Μη υλοποίηση των έργων του LEADER Αλιείας, λόγω του πολύ μικρού χρόνου που  έμενε για την ωρίμανση τους.
 • Μεγάλη καθυστέρηση στην ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, με αποτέλεσμα όλα αυτά να επιβαρύνουν την Τ.Υ.  το 2015.
 • Δεν είχαν εκπονηθεί μελέτες για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

 

Επομένως, η διετία που ακολούθησε την ανάληψη καθηκόντων απο τη Δημοτική Αρχή είχε έντονα τον χαρακτήρα “συμμαζέματος” των προηγούμενων ελλείψεων και την πραγμάτωση ΑΥΤΟΝΟΗΤΩΝ δράσεων και έργων, τα οποία όμως είχαν παραμεληθεί. Συνοπτικά, έγιναν τα παρακάτω:

 • Ολοκλήρωση του 1ου Τμήματος του Περιφερειακού δρόμου αλλά και έναρξη του 4ου τμήματος, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου.
 • Ένταξη του ΣΜΑ της Χίου στο ΕΠΕΡΡΑΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
 • Εκμετάλλευση του Πράσινου Ταμείου, για πρώτη φορά για το Δήμο Χίου, με την αγορά διατηρητέου κτιρίου.
 • Εκμετάλλευση χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ, για πρώτη φορά απο το Δήμο Χίου, με τη συμμετοχή μας σε έργο μελέτης της διάβρωσης των νοτιοανατολικών ακτών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Το Τμήμα Προγραμματισμού λειτουργεί κανονικά και έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό την εκπόνηση του σχεδιασμού και προγραμματισμού του Δήμου.
 • Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ με μεγάλη επιτυχία. Όπου χρειάστηκε έγινε τροποποίηση των μελετών και εκδόθηκαν οι απαιτούμενες άδειες.
 • Διαφάνεια στην ανάθεση μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ακόμα και στις περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων. Επίτευξη υψηλών εκπτώσεων.
 • Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου αλλά και των Νομικών Προσώπων του, με περιορισμό των δαπανών, ώστε να εξασφαλίζεται πλέον καλή ρευστότητα και γρήγορη πληρωμή των προμηθευτών.
 • Ανακινήθηκε το θέμα της νομιμοποίησης των έργων επί αιγιαλού που διαχρονικά έχουν κατασκευαστεί και δημιουργήθηκαν βάσιμες προσδοκίες για την επίλυση του.
 • Επίτευξη υψηλού επιπέδου συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως η Δασική Υπηρεσία, η Εφορία αρχαιοτήτων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η ΔΕΗ κ.λ.π.

  Για το επόμενο χρονικό διάστημα:
 • Ωρίμανση έργων για εξασφάλιση χρηματοδότησης τους, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, σύμφωνα με τα Επιχειρησιακά Σχέδια και τις αναμενόμενες προσκλήσεις.
 • Ολοκλήρωση και υποβολή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
 • Ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Ο.Ε.Υ.
 • Συνέχιση της παρακολούθησης των χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν πόροι για την υλοποίηση έργων.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών, με διάφορους τρόπους (αναθεώρηση Ο.Ε.Υ., απεμπλοκή σημαντικών υπαλλήλων από άλλες δραστηριότητες, απλοποίηση διαδικασιών κ.λ.π.).
 • Εκπόνηση σχεδίου αστικών παρεμβάσεων, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.
 • Σχεδιασμός έργων που αφορούν σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς για τη νέα προγραμματική περίοδο.
 • Σχεδιασμός έργων για το σύνολο του νησιού, με ένα μέρος του σχεδιασμού να έχει ενταχθεί στο LEADER που εκπονήθηκε από την ΕΤΑΧ.